ประมวลภาพรับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
หน้าหลักผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตร มหาวิทยาลัยขอยแก่น เรื่อง
Effect of Bee Product, Organic and Chemical Fertilizers on Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) Rice Planted in Different Paddy Soils, Ubon Ratchathani Province

Gon Sukkasem and Somchai Anusontpornperm

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 02-062-5665, 085 326 5564, 0863280914, 0994155111

อีเมล์ : gon.sukkasem@gmail.com  ไลน์ ID; rd2551, drgon2019, gononefarm


บริษัท GON ONE FARM R&D จำกัด ผู้ผลิต RD2551สารเสริมบำรุงพืช ต้านทานโรคแมลง โดยดร.กร สุขเกษม
การป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว


บริษัท กอน วัน ฟาร์ม อาร์แอนด์ดี จำกัด ผู้ผลิตโปรตีนอะมิโน

GON ONE FARM R&D Co.,ltd Protein Amino Production

 

          e+moon ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อเพิ่มพลังภายในร่างกายและฟื้นฟูสมดุลระบบต่างๆ ของร่างกายให้มีสุขภาพดีขึ้น

            เพิ่มคุณภาพน้ำอาบด้วยสารธรรมชาติจากงานวิจัย Bio-BP, 2019 Booster Cell

OIL PLUS เพิ่มพลังหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์

สารเสริมโปรตีนอะมิโน R&D2551

      การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินปลูกข้าวอินทรีย์

     ลุงกำไร-ป้าอุดม ได้นำโปรตีนอะมิโนไปใช้ในนาข้าว เนื่องจากข้าวมีอาการเหลือง แดง แต่หลังจากที่ใช้โปรตีนอะมิโนแล้วข้าวจะเป็นสีเขียวเข้ม

    เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงทำง่าย ได้ผลดี มีราคาถูก

    ผลการศึกษาการใช้โปรตีนอมิโนในแปลงทดลองขนาดเล็ก

     การยอมรับผลการใช้โปรตีนอะมิโนR&D2551 ของ กร สุขเกษม

     การใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของนายปรีชา งามศรีขำ เกษตรกรจังหวัดลพบุรี

     กรมการข้าวคลอด 2 พันธุ์ข้าวช่วยชาติ "กข49 และ กข51" ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมขังให้ผลผลิตสูง?

     กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล?

     เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดพัทลุง ปลูกยาง 10 ไร่ ก่อนใช้โปรตีนอะมิโนได้น้ำยาง 300 กิโลกรัม และหลังใช้โปรตีนอะมิโนแล้วพบว่า ได้น้ำยางเพิ่มมากกว่า 400 กิโลกรัม โดยใช้ 1 ขวดต่อ10ไร่

 

     ท้าพิสูจน์ ชาวนาอ่างทองทดลองโปรตีนอะมิโนได้ผลเกินคาด !

     ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร

     ปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์อะไรด

     คุณสมบัติเฉพาะของสูตรโปรตีนอะมิโนพิเศษ ซึ่งบุกเบิกคิดค้นโดย กร  สุขเกษม

     การใช้โปรตีนอะมิโนในสวนปาล์มจังหวัดพัทลุง

     ทันข่าว ทันเหตุการณ์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฺ์การเกษตร (ธกส.) ตอน "เกษตรต้องรู้" โดย อ.กร สุขเกษม นักวิชาการด้านเกษตรอินทรีย

     นำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์ ณ ตึกจรัดสุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     การทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

     ขอขอบคุณท่านกำนันประชุม ขวัญเกตุ และกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน

     Protein Amino

     ผลการใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

     ผลการใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและลพบุรี

     ผลการทดสอบเกสรผึ้ง 25 นมผึ้ง 25 และน้ำ 50 นน./นน. ผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


     ผลการทดสอบโปรตีนอะมิโนกับต้นยางพารา

        
     รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง โดย Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

     What is PROTIEN AMINO?

     what is ATD AMINO

     AminoProtein R&D 2551

     ลังอะมิโนโปรตีน

     แนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในยางพารา

     การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรย์

     ผลการใช้อะมิโนโปรตีนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555-2556

     อะมิโนโปรตีนกับการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว

     วิธีการใช้อะมิโนโปรตีนในพืชชนิดต่างๆ

     คุณกำไร เชยชม ประธานชมรมผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดอ่างทอง ผู้นำโปรตีนอะมิโนไปใช้ในการผลิตมะม่วง

     คุณปราณี ขันธ์ทอง หรือ สาวสิงห์บุรี เกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ผู้นำโปรตีนอะมิโนไปใช้ในการผลิตข้าว

        
Gon - 1 โปรตีนพืช

        พัฒนาสูตรมาจากปุ๋ยอินทรีย์น้ำตราคุณนายและเอทีดีอะมิโนพลังดินพลังพืช จนได้สูตรที่เข้มข้น ได้ผลสูงที่สุด สุดยอดผลิตภัณฑ์สำหรับพืช โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนกับต้นยางพาราที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และผลิตภัณฑ์นี้ไม่อยู่ในข่ายตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยและยา

Protein Amino R&D ; PARD 2551

        การป้องกันกำจัดโรคราสนิมในแก้วมังกร
        Gon Sukkasem Abstract Research

        บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต

        Introduction Researcher Mr.Gon Sukkasem M.S.
        
Development of product from natural substances and productivity from bees.

        คำแนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 

        คำแนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในยางพารา

        แผ่นพับโปรตีนอะมิโน R&D 2551 และ ฉลากโปรตีนอะมิโน

        การใช้โปรตีนอะมิโนในบ่อสัตว์น้ำทุกชนิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 02-062-5665, 085 326 5564, 0863280914, 0994155111

อีเมล์ : gon.sukkasem@gmail.com  ไลน์ ID; rd2551, drgon2019, gononefarm