การใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและลพบุรี

ก่อนการใช้โปรตีนอะมิโน

 หลังการใช้โปรตีนอะมิโน