การทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 25 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 225 ราย โดยได้รับผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนไปรายละ 1,000 ซี.ซี. และใช้ในอัตรา 20ซี.ซี./น้ำ20ลิตร ฉีดพ่นในระยะแตกกอและระยะตั้งท้อง ในแปลงทดสอบพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้ โปรตีนอะมิโน ผลการทดลอง พบว่า แปลงที่ไม่ได้ใช้โปรตีนอะมิโนได้ผลผลิต 650-700 กิโลกรัม สูงสุด 850 กิโลกรัม ส่วนแปลงที่ใช้โปรตีนอะมิโนพบว่า ต้นข้าวแข็งแรง ไม่พบโรคและแมลงระบาด ได้ผลผลิตที่ 874 - 1,000 กิโลกรัม สูงสุด 1,330 กิโลกรัม หรือผลผลิตเพิ่มขึ้นมากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดมีน้ำหนัก มีความชื้นน้อยกว่า21 อีกทั้งเมล็ดแกร่ง สวย ยาวได้มาตรฐาน มีลักษณะดีเหมาะสมที่จะนำไปเป็นพันธุ์ข้าวต่อไป ซึ่งทำให้มีผลตอบแทนต่อไรที่ 2,500 - 3,850 บาท (ข้าวราคา 1,100 บาท/เกวียน ปี พ.ศ. 2556) และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนระดับมากคิดเป็นร้อยละ 99

นาข้าวที่มีการใช้โปรตีนอะมิโน