ผลการใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หลังจากการใช้พบว่า โรคใบขาวของข้าวลดลง และให้ผลผลิตได้มากถึง 900 กิโลกรัม/ไร่ อีกทั้งเกษตรกรยังได้กล่าวว่า "โปรตีนอะมิโนมหัศจรรย์จริงๆ ใช้แล้วได้ผลดีมากเพราะใช้ยาทั่วไปในท้องตลาดไม่หาย มาหายกับโปรตีนอะมิโน2551นี่แหละ"

ก่อนการใช้โปรตีนอะมิโนพบว่า นาข้าวเกิดโรคใบขาวระบาดอย่างรุนแรง
     


หลังการใช้โปรตีนอะมิโน