สภาพแปลงนาของนายปรีชา งามศรีขำ เกษตรกรจังหวัดลพบุรี