ท้าพิสูจน์ ชาวนาอ่างทองทดลองโปรตีนอะมิโนได้ผลเกินคาด !

          :  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเกษตรก็เปลียนไป เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร ต่างก็ได้รับ การพัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้แล้วได้ผลตรงความต้องการนำมาใช้นั่นเอง             

 

          :  ฉบับนี้ขอนำเสนอ ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ " โปรตีนอะมิโน  R&D 2551 "        เป็นผลิตภัณฑ์พัฒนาจากงานวิจัยของ อาจารย์กร สุขเกษม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ตีพิมพ์ทางวิชาการในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร รับรองจากกรมวิชาการเกษตร และทดสอบผลการใช้กับยางพาราที่ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และหลังจากกระจายการใช้ในกลุ่มเกษตรกรหลายพื้นที่ พบว่า กระแสการตอบรับดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวนา ที่เห็นผลหลังจากได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้ว ต่างประทับใจ พอใจและยอมรับในการใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มชาวนาตำบลวังน้ำเย็น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว แปลงทดลองที่ใช้โปรตีนอะมิโน ก็เห็นผลชัดเจนว่า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โรคไม่มี

          :   ต่อมาอาจารย์กร ได้พาทีมงานไปสอบถามหาความจริง ของผลการใช้จากปากเกษตรกรผู้ใช้จริง การใช้ทดลองครั้งนี้ เป็นเพียงการทดลองครั้งแรกเท่านั้น เอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นทีมงานมีผู้ที่จะมาให้ข้อมูลดังนี้

ี้              เกษตรกรท่านแรก ได้แก่ กำนันประชุม ขวัญเกตุ ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 08-1810-2068 ซึ่งกำนันเล่าถึง การเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน ให้ทีมงานทำข่าวฟังว่า "อาจารย์กรติดต่อมา พบกันครั้งแรกเห็นผลิตภัณฑ์ ยังไม่มั่นใจและเชื่อใจเท่าที่ควร ทราบว่าอาจารย์กร มีความประสงค์จะนำ้เกษตรกร จำนวน 225 ราย ทดลองในนาข้าวรู้สึกกังวล แต่พออาจารย์กรเข้ามาแนะนำตัวเอง อธิบายถึงที่มา ที่ไป ให้ทราบ และบวกกับทางอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาแนะนำ ด้วยตัวเอง จึงเริ่มมั่นใจ และ เชื่อมั่นมากขึ้น" ต่อมากำนันจึงนำโปรตีนอะมิโน กระจายแบ่งตามหมู่บ้านต่างๆ หมู่บ้านละ 25 คนๆ ละ 1,000ซี.ซี.ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน รวม 225 คน ทดลองใช้และส่วนตัวกำนันก็ทดลองใช้ในแปลงนาของตนเองเช่นกัน โดยแบ่งพื้นที่ 1 แปลงเพึ่อทดลองใช้ดู แต่ครั้งแรกที่เริ่มใช้ทดลองนั้น เกษตรกรทำนาไปแล้ว และข้าวมีอายุได้ 1-2เดือนแล้ว จึงไมได้เริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มทำนา