คำแนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว คัดเลือกข้อมูลการใช้จากงานวิจัยของ กร สุขเกษม (วท.. เกษตรศาสตร์ 2551) และการนำไปใช้จริงของเกษตรกรผู้ใช้โปรตีนอะมิโน 2551

 

  1. ใช้แช่เมล็ด 20-30 ซี . ซี นาน 5 นาที หรือ รดราดข้าวจะงอกสมบูรณ์ภายใน 1 คืน แล้วรดราดก่อนนำไปหว่านอีก
    1 ครั้ง
  2. ระยะเตรียมดินฉีดพ่นหรือปล่อยไปกับน้ำ อัตรา 20-30 ซี . ซี . / น้ำ 20 ลิตร /1 ไร่ ทิ้งไว้ 5-7 วัน ตอชังฟางข้าวจะอ่อนนุ่ม ไถง่ายขึ้นโครงสร้างของดินจะจับเกาะยึดดีขึ้น ลดก๊าซพิษเพิ่มออกซิเจนให้รากแข็งแรง แผ่ขยายแข่งกับวัชพืชและข้าวดีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. หลังจากหว่านข้าว 3-5 วัน ผสมร่วมกับยาคุมฆ่าหญ้า ฉีดพ่นในอัตรา 20-30 ซี . ซี . ทำให้ข้าวไม่ชงักการเจริญเติบโต ลดพิษจากดินและสารเคมีตกค้าง เป็นสาเหตุให้ข้าวแข็งแรง ลดโรค และแมลง ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ย และเคมี กำจัดโรค และแมลง ลดก๊าซพิษรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
  4. ระยะแตกตอ ใช้อัตรา 20-30 ซี . ซี . / 20 ลิตร ใช้ร่วมกับเคมีภัณฑ์ได้ทุกชนิด ทำให้ข้าวต้นแข็ง ใบแข็ง เขียวธรรมชาติ ทนนานใบมีประสิทธิ ใบการสังเคราะห์แสง
  5. ระยะสะสมอาหาร สร้างรวง และเมล็ดใช้อัตรา 20-30 ซี . ซี . ต่อน้ำ 20 ลิตร เพิ่มประสิทธิภาพในการในการดูดซึม ธาตุอาหารได้มากที่สุดในดินและน้ำ เพื่อไปสร้างเซลล์เจริญและเซลล์สืบพันธุ์เป็นผลทำให้ การสร้างเมล็ดและสะสมแป้งได้มากที่สุด เมล็ดข้าวมีจำนวนมากและมีน้ำหนัก มีขนาดเมล็ดใหญ่เท่ากับคุณภาพสีกลิ่นรสชาติได้มาตรฐานสูงขายได้ราคาสูงขึ้น

 

        *1 ฝานอกของโปรตีนอะมิโน 2551 เท่ากับ 20 ซี . ซี .

กร สุขเกษม ( วท . ม . เกษตรศาสตร์ )
กรรมการผู้จัดการบริษัท กอน วัน ฟาร์ม อาร์ แอนด์ ดี จำกัด