คำแนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในยางพารา

 

        จากรายงานการประเมินผลการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และบริษัทระยองฟลาวเวอร์ฮิลล์
จ. ระยอง ทอดสอบโปรตีนอะมิโน 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับกร สุขเกษม พบวิธีที่เหมาะสมในการใช้ดังนี้

 

  1. ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะเมล็ดในอัตรา 20-40 ซี . ซี . ต่อน้ำ 20 ลิตร 5 นาที ทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มขึ้น
    25-30%
  2. ใช้ผสมปุ่ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 10 ซี . ซี . ต่อ 1 กิโลกรัม ทำให้ใช้ปุ๋ยน้อยลงได้ประสิทธิภาพขึ้น 50%
  3. ทุกครั้งที่ฉีดพ่นสารเคมีคุมฆ่าหญ้า ป้องกันกำจัดโรคและแมลงใช้โปรตีนอะมิโน 2551 20-40 ซี . ซี . ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมร่วมทุกครั้งจะทำให้ประสิทธิภาพของสารเคมีสูงขึ้น และสลายตัวไม่ตกค้างในดินน้ำ นานเกินไปและทำให้ต้นยางไม่ชงักการเจริญเติบโต
  4. ผสมกับสารทาหน้ายาง 10 ซี . ซี . ต่อ 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม เพื่อรักษาหน้ายาง ลดโรดเน่า ยุบ และโรคยางเปลือกแห้งทำให้แผลงอกเร็วเรียบสวยมากขึ้น
  5. ฉีดพ่นทุก 7 วัน ในยางต้นเล็กในแปลง หรือ ยางชำถุง ในอัตรา 20-40 ซี . ซี . สามารถฉีดร่วมกับปุ๋ยเคมี 3 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ทุกชนิด
  6. เจาะรู 3 รู ที่ฝาในของโปรตีนอะมิโน 2551 บีบใส่ยางใหญ่ หรือยางที่อยู่ในระยะกรีดที่โคนต้น 1 ครั้งทุก 15 วัน - 1 เดือน ทำให้น้ำยางเพิ่มขึ้นมากถึง 25-30% และต้นสมบูรณ์ ให้ผลผลิตต่อเนื่องอายุการเก็บเกี่ยวจะเพิ่มมากขึ้น 25-30%
  7. ฉีดพ่นหน้ายางและบริเวณโคนต้นในอัตรา 20-40 ซี . ซี . ทุก 6-7 วัน ( วันที่พักกรีด ) ช่วยให้ลดโรคเส้นดำ ลดโรคเปลือกแห้ง ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นภายใน 1 เดือนขึ้นไป 25-35% ตามลำดับ
  8. ฉีดพ่นในอัตรา 20-40 ซี . ซี . ต่อน้ำ 20 ลิตร เพิ่มเปอร์เซ็นต์ การแตกตา และเปอร์เซ็นต์อัตรารอดให้สูงขึ้น

        *1 ฝานอกของโปรตีนอะมิโน 2551 เท่ากับ 20 ซี . ซี .

กร สุขเกษม ( วท . ม . เกษตรศาสตร์ )
กรรมการผู้จัดการบริษัท กอน วัน ฟาร์ม อาร์แอนด์ดี จำกัด