แนะนำผู้วิจัย

ชื่อ-ชื่อสกุล ดร.กร สุขเกษม
การศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน),
ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน.
  Doctor of Philosophy (Tropical Agriculture),
Ph.D. (Tropical Agriculture). Kasetsart University,
Bangkhen.
สถานที่เกิด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้คิดค้น

• Bee Cells Lotion โลชั่นบำรุงผิวหน้าและผิวกาย

• RD2551 พลังพืช พลังดิน สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
สกัดโปรตีนอะมิโนจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง

• e-moon พลังภูมิคุ้มกัน พลังในร่างกาย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และโปรตีนเดี่ยว ปรับสมดุลในร่างกาย

• bp2019, Drgon ผสมน้ำอาบ

• Oil plus สารเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง

สาขาที่สนใจ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ในการทำเกษตรอินทรีย์ และเภสัชแผนไทย
ติดต่อ โทรศัพท์. 02-062-5665, 085-3265564, 0863280914, 0994155111 
อีเมล์ : gon.sukkasem@gmail.com  
ไลน์ ID; rd2551, drgon2019, gononefarm