บทบาทโปรตีนอะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต

        โปรตีนอะมิโน R&D 2551 คิดค้นวิจัยโดย ดร.กร สุขเกษม Ph.D. (Tropical Agriculture, Kasetsart University) ผลิตมาจากเทคโนโลยีชีวภาพสกัดผลิตภัณฑ์ผึ้งขั้นสูง โปรตีนอะมิโน R&D 2551 คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนที่ประกอบด้วยพอลิเพปไทด์พับซ้อนอัดแน่นเป็นโมเลกุลที่อยู่ในสภาพที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต และการทำละลายทางกายภาพและฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำ

        

RD 2551
ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต

 

          ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีการใช้ “ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ” ในการเกษตรมากขึ้น เพราะเชื่อว่ามันเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินดีขึ้นลดการใช้ปุ๋ยเคมี

          แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพหรือได้ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตร

          ด้วยเหตุนี้ อ . ดร . กร สุขเกษม Ph.D.(Tropical Agriculture) KU. ได้คิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ผึ้งไบโอเทคโนโลยีสกัดอะมิโนแอซิดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนในรูปแบบของ “ พอลิเปปไทด์พับซ้อนอัดแน่น ” ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพ และฟิสิกส์ของแร่ธาตุในดินและน้ำเกิดพลังพืช พลังดิน และพลังน้ำ

          เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบ RD2551 อะมิโนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นต้น นายพิเชษฐ ไชยพาณิชย์ ผ.อ ยืนยันว่าให้ผลผลิตยางมากที่สุดนอกจากนี้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรฯบางเขนได้ทดสอบแล้วพบว่ามีโปรตีน 13.33 % ของน้ำหนักและจุลินทรีย์อะมิโนโปรตีน RD ของอ . ดร . กรได้รับการการแจ้งการผลิตเมื่อ 5 เมษายน 2555 จาก นายธีระ รัตนพันธุ์ ผ.อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรว่าไม่อยู่ในข่ายควบคุมตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535 และพ.ร.บ.ปุ๋ย2518 นอกจากนี้อ . ดร . กรยังได้ทำวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวนา 320 รายในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา โดยให้ใช้สารเสริมการเจริญเติบโตอะมิโนในปี 2551 ผลปรากฏว่าชาวนาปีมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะกอข้าวหรือต้นข้าวใหญ่ ใบข้าวใหญ่และเขียวธรรมชาติตั้งตรงความสูงของต้นข้าวดีขึ้นมีความสมบูรณ์แข็งต้านทานศัตรูและโรคได้ดีมีการหักล้มน้อย จำนวนรากมีมากและยาวขึ้น น้ำหนักของตอซังแห้งมากขึ้น น้ำเสียในนาข้าวน้อยลง ที่สำคัญผลผลิตข้าวมากขึ้น ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้ถูกนำมาตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาศาสตร์ปีที่42 ฉบับที่3 กย.-ธค.54 ซึ่งเป็นวารสารของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย กร สุขเกษมและพิชัย ทองดีเลิศ ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีทื่ 42 ฉบับที่ 3 2554 Farmer's satisfaction towards amino plant growth substance in rice farm at Ladbualoung district, Pha Nakhon Si Ayutthaya province. M.S.(KU) Gon Sukkasem, ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Bee Product, Organic and Chemical Fertilizers on KDML 105 Rice Planted in Different Paddy Soils, Ubon Ratchathani Province", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 221-236 กร สุขเกษม, ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, " การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุุ๋ยเคมีในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2019, หน้า 167-183 Effect of Bee Product on Quality, Yield and Economic Return of Jasmine Rice and Organic Jasmine Rice" ปี 2019 www.gonsukkasem.com

 

RD2551  

มีผลดีต่อภาคการเกษตร 6 มิติ ด้วยกัน

 

          1. ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีทั้งนี้เพราะพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและแสงแดดในการสังเคราะห์แสง โปรตีนอะมิโนฯมีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มที่ทำละลายเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำทำให้ละอองน้ำรวมกับธาตุอาหารอยู่ในสภาพพอเหมาะหรือสมดุลและเล็กมากที่สุด สามารถดูดซับความร้อนไม่ให้เกิดอันตรายต่อเซลล์พืชและทำให้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำและแสงแดดมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ “ คลอโรฟิลล์ ” มีมากขึ้นจนใบมีความสามารถในการปรุงอาหารได้มากขึ้นจนเพียงพอต่อการไปหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ของพืช

          2. ทำให้ประสิทธิภาพการขยายพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น เช่น ทำให้เมล็ดงอกดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นราก ท่อนพันธุ์ หัว หรือ เหง้าเดิม อัตรางอก 75 % แต่หลังใช้ RD 2551 การงอกจะเพิ่มขึ้นเป็น 95% นอกจากนี้การใช้ RD2551 ร่วมกับปุ๋ยทำให้ความเป็นต่อรากลดลงรากพืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

          3. ทำให้ความสามารถในการละลายธาตุอาหารจากดินได้ดี RD ทำให้น้ำเกิดการแตกตัวและแลกเปลี่ยนประจุกับพอลิเปปไทด์ เช่น ไฮดร็อกซิลไอออนประจุลบจะรวมตัวกับธาตุอาหารจะเกิดการตกตะกอนทำให้พืชนำอาหารไปใช้ได้ แต่เมื่อธาตุอาหารจุลธาตุรวมกับ RD อะมิโนฯจะเกิดขบวนการปลดปล่อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ลดตะกอนดินช่วงเวลาที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไป รากที่อยู่ใต้ดินจะได้รับสารอาหารสูงขึ้นครบถ้วนหลากหลายชนิด

          4. ทำให้ดินสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากดินในไทยใช้ปลูกพืชติดต่อกันตลอดไม่ได้พักหน้าดิน จนดินเป็นกรดหรือด่างหรือการใช้ปุ๋ยเคมีมากไปทำให้ดินเข็ง ทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นและโยชน์ต่อดิน โปรตีนอะมิโนทำให้อนุภาคน้ำแตกตัวละลายดินและสารอาหารอยู่ในภาวะที่สร้างชีวิตใหม่ขนาดเล็ก เช่น สาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน แบคทีเรีย ราที่มีประโยชน์ และโปรโตซัวเป็นจำนวนมากมาช่วยย่อยสลายเศษวัชพืชและอาหารในดินมาใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโต

          5. ช่วยลดโรคและแมลงเพราะ RD อะมิโนฯช่วยปรับความสมดุลของปัจจัยแวดล้อมไม่ให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตและขยายพันธุ์ของโรคและแมลง

          6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมียาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงเมื่อนำ RD อะมิโนฯอัตรา 3-5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตรร่วมกับยาฆ่าหญ้า ทำให้ประสิทธิภาพการคุมหญ้าได้ดี โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว หรือการนำไปใช้ผสมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะทำให้ละลายน้ำได้ดีมาก เนื่องจากโมเลกุลเล็กลงและประจุหลายกลุ่มของ RD2551 อะมิโนฯช่วยให้สารยึดเกาะกับส่วนต่างๆของพืชได้มากขึ้นทำให้การออกฤทธิ์สูงขึ้นสลายตัวได้เร็วขึ้นไม่ตกค้างในดินและในพืช

          สรุปก็คือสารเสริมอะมิโน RD2551 เป็นสารสกัดจากแหล่งโปรตีนบริสุทธิ์ จากผลิตภัณฑ์ผึ้งจนได้สารอะมิโน สาระสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่สะอาดบริสุทธิ์ คุณภาพดี มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ธรรมชาติแบบทวีคูณ ช่วยกระบวนการย่อยสลายตอซังฟางข้าว หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆได้รวดเร็วสามารถปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยมีรูพรุนอากาศถ่ายเทดี ทั้งยังแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินสนิมและแก้ปัญหาเคมีตกค้างหน้าดิน สารเสริมโปรตีนอะมิโนฯช่วยเปลี่ยนรูปธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้นำไปใช้ได้ง่าย ทำให้พืชต้านทานความแห้งแล้งและความหนาวได้ดี เป็นสารชีวภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร

          เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงสัมภาษณ์อาจารย์กรโดยตัดทอนบางประเด็นที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น


          ทำไมอาจารย์จึงทำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร?

          ผมเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรียนมัธยมที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สนใจเกษตรตั้งแต่เรียนมัธยมเพราะพ่อแม่เป็นชาวนาและชาวไร่ ดังนั้นผมจึงเรียนการเกษตร จบปริญญาโทและเอกที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่อายุ16กระทั้งวันนี้มีการทดลองสารธรรมชาติมาตลอดเป็น10,000สูตร เป็นสูตรเกี่ยวกับแบคทีเรียย่อยสลาย ในเรื่องปุ๋ยยาหรือสารเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักมันยังมีจุดด้วยผลผลิตตกต่ำอยู่ดี

          ทราบว่าอาจารย์คิดค้นและทดลองสูตรที่บ้านมาตลอด

          ใช่ผลการทดลองสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน อย่างอ้อยถ้าโทรมผลผลิต อายุอ้อย 2 ปี/รุ่น แต่ใช้สารอายุอ้อยให้ผลผลิต 4 ปี/รุ่น ระบบหน่อจะมีความเข็งแรงเพราะตัวนี้มันทำให้ดินดีไร่อ้อยบางพื้นที่เป็นชายเขาไม่มีน้ำใส่ปุ๋ย 15-15-15 และ 46-0-0 ผลผลิต 6 ตัน/ไร่ แต่ถ้ามีการใช้ได้ 8-22 ตัน/ไร่

          มีการปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆ

          ใช่เมื่อก่อนไม่เร็วขนาดนี้ น้ำหนักก็ไม่ค่อยดีสุดท้ายปี51ได้สูตรนี้มาตั้งชื่อว่า RD2551 การตลาดได้แนะนำให้เรียกสั้นๆว่า Dr.Gon2019 เป็นสารบำรุงพืช ต้านทานโรคแมลง

          ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอินทรีย์?

          เป็นอินทรีย์(ออกานิค) เป็นอะมิโนจากแบคทีเรียและผลิตภัณฑ์ผึ้งไม่ตกค้างในพืชและดิน ทางศูนย์วิจัยยางฯฉะเชิงเทราได้ออกใบรับรองผลการทดลองว่าได้ผลดีมากในการเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่ชาวสวนยางพาราเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีกราฟให้ดูผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25-50

          ยางพันธุ์อะไรที่ใช้ทดลอง?

          RRIM600 แต่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยแต่ละสายพันธุ์ของยางขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์แปลงของเราปลูกยางเกือบ 50 ไร่เป็น 251 จำนวน 4 รายอัตราการเจริญเติบโตดีมากกว่าแปลงทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ประมาณเท่าตัวปลูกที่อำเภอพิชัย จ . อุตรดิตถ์ อายุต้นยาง 2 ปี อัตราการรอดร้อยละ 97 ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอัตราการรอดเพียงร้อยละ 60

          ใช้อย่างไรถึงอัตราการรอดเยอะ?

          ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตั้งแต่เพาะเมล็ดเลย บางส่วนก็ซื้อพันธุ์มาแล้วผสมน้ำฉีดพ่นต้นกล้าก่อนไปปลูกและนำไปผสมยาฆ่าหญ้าด้วยทุกครั้ง ถ้าเป็นพืชแซมในสวนยางให้ผสมเคมีนิดหน่อย แปลงข้าวเคียงเกิดใบร่วงตายแต่เมื่อนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ปรากฏว่าแตกใบใหม่เจริญเติบโตดี

          ภายในระยะเวลากี่วัน ??

          7 วันใบเริ่มดีขึ้น การแตกใบพัฒนาทุกๆ 7 วัน ผลิตภัณฑ์ทั่วไปแก้ไม่ได้แต่ตัวนี้แก้ได้

          แล้วโรคตายนึ่งแก้ได้มั๊ย ?

          โรคตายนึ่ง คือโรคเปลือกแห้งใช้แล้วมันจะช่วยฟื้นฟูถ้าเป็นระยะแรกๆจะหาย ถ้าเป็นมาก 3 เดือนจะฟื้นทำให้พืชดึงดูดอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลน้ำยางก็ออกได้

          อาจารย์เคยเป็นนักดนตรีมาก่อนใช้มั้ย ??

          เคยเล่นดนตรีเพื่อชีวิตมาหลายปี ผมเล่นอยู่ร้านเพื่อชีวิตหลายๆที่ สมัยก่อนเล่นครั้งแรกเล่นที่ร้านต้นฝนซึ่งเป็นร้านเพื่อชีวิตยุคแรกของประเทศอยู่วงการเพลงได้พักหนึ่งก็ต้องกลับไปช่วยพ่อทำมะม่วงเพราะเห็นเขาเหนื่อยทำไม่ไหว พ่อผมเสียเพราะสารเคมีต้องฉีดมะม่วงเกือบทุกวันจนเป็นมะเร็งเนื้องอกที่คอ ลูกน้องคนช่วยทำงานในไร่ของพ่อก็ตายเพราะมะเร็งตับเช่นกัน

 

          ก็เลยต้องมาทำตัวนี้ให้สำเร็จ

          ใช่ เป้าหมายของผมอยากให้เกษตรกรประหยัดปุ๋ยได้ผลผลิตแน่นอน อย่างกระบวนการผลิตดั้งเดิมจะได้ผลผลิตแค่บางช่วง เราจะขจัดปัญหาตรงนี้ เมื่อใช้ตัวนี้จะทำให้ผลผลิตได้ทุกปีเพราะทำให้ระบบรากดูดซึมได้ดีธาตุอาจสลายไปในพืชร้อยละ 85-98 รายงานทางวิชาการธาตุจะละลายตามธรรมชาติร้อยละ 20 ทำให้พวกหินดินเศษพืชหรือสารเคมีตกค้างละลายไม่หมด เราได้ทดสอบการทำละลายของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือสสารต่างๆว่าความสามารถละลายได้ดี เพราะน้ำประกอบไปด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจน มันจะตกตะกอน แต่โมเลกุลพืชตัวนี้จะเข้าไปรวมแล้วไม่ทำให้น้ำตกตะกอนและสามารถละลายสารทุกชนิดทั้งอินทรีย์ อนินทรีย์ทั้งในดินและในน้ำจะละลายได้ดี พืชก็นำไปใช้ได้เยอะขึ้นแล้วจะแข็งแรงใบมีโครงสร้างมีเส้นใยผลิตสารป้องกันตัวเอง เช่นไขมัน ลิกนิน แทนนิน อัลคาลอยด์ และเอนไซม์ที่ทำให้แมลงกัดกินยาก วางไข่ไม่ได้ เชื้อราก็ลดลงแต่ลดโรคได้เยอะ ผลผลิตพืชทุกชนิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 41-60

          ปีนี้ผลผลิตเพิ่มแล้วปีต่อไปจะลดหรือเพิ่มขึ้น ??

          เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะเราได้ทดลองในแปลงมากกว่า 2 ปี เช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลังทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด มะม่วง อินทผลัม ลำไย แก้วมังกร พุทรา ส้ม มะนาว ใบชา กาแฟ กระท่อม กัญชา กัญชง ดอกดาวเรือง มันญี่ปุ่น ฝรั่ง เมล่อน แตงโม แตงญี่ปุ่น ผักสลัด พืชผัก ฟ้าทะลายโจร พยุง อื่นๆ ผลผลิตธรรมดาสามารถเพิ่มได้ร้อยละ 25 แต่ถ้ามีการใช้ RD2551 ร่วมได้ร้อยละ 56 เช่นตัวอย่างนาข้าวของชาวนาที่ลาดบัวหลวง เคยได้ข้าว 600 กก./ไร่ พอใช้ของเราแล้วได้ 1,000-1,200 กก./ไร่ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้

 

          แสดงว่าช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้ชัดเจน

          ใช่ ลดทั้งเคมีทั้งอินทรีย์ประมาณครึ่งนึ่งโดยเฉพาะตอซังฟางข้าวรากเยอะมาก คนทั่วไปไม่รู้ว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่เราพิสูจน์แล้วเกือบ 2 ตัน/ไร่ การศึกษางานวิจัยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก./ไร่และปุ๋ยเคมี 50 กก./ไร่ ได้ข้าว 880 กก./ไร่ แต่ของเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะพลังอะมิโนแอซิดพิเศษไปเร่งสลายรากวัชพืชทั้งหลายให้ละลายมารวมกับน้ำได้เยอะขึ้นด้วยการฉีดพ่น

          ช่วยในกระบวนการเร่งแห้งของพืชหรือเปล่า??

          พืชสามารถดูดซึมอาหารได้เยอยะขึ้นเพราะธาตุละลายมากกว่าตัวอื่นตามท้องตลาดไม่สามารถทำได้ไม่ว่าน้ำหมักหรือฮอร์โมนเพราะมันคือปุ๋ยอินทรีย์มันไม่ใช้พลังงานพิเศษแต่ RD เป็นพลังงานโมเลกุลโปรตีนโดยตรงที่มีความสามารถละลายธาตุอาหารให้เกิดออกซิเจนพอแตกตัวได้เยอะออกซิเจนมีมากในดินทำให้รากหายใจได้เยอะและรูพรุนช่องว่างระหว่างดิน อย่างดินเหนียวมาก ออกซิเจนต่ำพืชไม่มารารถหยั่งรากผ่านได้ แต่ของเราทำให้รากแผ่ขยายในดินได้มากและทนแล้ง แข็งแรง ดูดอาหารได้ครบถ้วน ถ้าสังเกตที่รากแชจะชัดเจนเพราะรากที่ดีต้องมีสีน้ำตาลและขาวปะปนกัน ถ้าเกิดจากดินเป็นพิษใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปรากจะมีสีดำเยอะพืชที่ใช้ RD อะมิโนของเรารากจะสมบูรณ์สีน้ำตาลเยอะและยาวใบก็หนาขึ้นใบใหญ่เขียวนาน ใช้เวลาเพียง 7 วันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง วินาทีแรกที่ฉีดก็มีผลแล้วแต่ขึ้นอยู่ กับ พัฒนาการแต่มีพืชบางชนิดเปลี่ยนแปลงเร็วช้าไม่เท่ากันส่วนใหญ่จะช่วยให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปของสารคีเลตมากเป็นรูปที่พืชนำสารอาหารไปใช้ได้ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต

          หลังฉีดแล้วการเขียวของพืชอยู่ได้นานแค่ไหน??

          10 วันโดยประมาณในผักต้องฉีดทุกวัน ข้าวทุกๆ 15 วันและถ้าปลูกยางก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยโปรตีนอะมิโนจะทำให้เม็ดงอกดีมาก อัตราการงอกหลายเท่าตัวใช้ได้กับเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด ระยะเวลาการงอกจาก 2 วัน เหลือวันเดียว อัตราการงอก 97% ของต้นกล้าที่ใช้ RD2551 อะมิโน รากจะเข็งแรงมากพืชรับสารอาหารและดูดซึมไปใช้ได้มากกว่าเดิม ในการเพาะชำยางเห็นได้ชัดยอดยางจะมีสีม่วงเข้มใบใหญ่หนาโตเร็วมาก ตอนที่ติดตาแล้วตัดต้นตอทิ้งเพื่อให้ต้นพันธุ์แตกขึ้นมาระยะการแตกตาจะเร็ว อีกวิธีหนึ่งนำไปฉีดแผลในยางที่กำลังกรีด 7 วัน/ครั้งและฉีดบริเวณโคนต้นจะทำให้รากหาอาหารได้เยอะและมันจะไปละลายเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายให้หลุดออกและเนื้อเยื่อที่อยู่ในรูปของกรดจะเน่า สรุปว่าใช้แล้วจะทำให้แผลหายเร็วขึ้นไม่เน่าไม่ติดเชื้อ เซลล์ของต้นยางจะซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพแผลจะเรียบไม่ขรุขระสามารถกลับมากรีดที่เดิมได้ จะทำให้เจ้าของสวนวางใจ

          สินค้าตัวนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิด?

          ใช่ไม่ต้องแยกแยะหลายชนิดพืชให้ยุ่งยากขวดเดียวจบเพราะเราได้ค้นพบความจำเป็นของพืชเขาไม่ต้องการดูดสารเคมีมากหรืออย่างเดียว ต้องการเพียงนิดหน่อยเท่านั้น ที่เขาต้องการปัจจัยประกอบที่จะเอามาปรุงอาหารและการดูดซึมเพื่อการดำรงชีวิตจริงๆแล้วต้องการอากาศและออกซิเจนกว่า 25 %

          แสดงว่าที่เราใส่ปุ๋ยทุกวันนี้มีประโยชน์นิดเดียว??

          ใช่ นอกนั้นระเหยไปยังชั้นบรรยากาศ บางตัวยังตกค้างอยู่ในดินทำให้ดินเป็นกรด เช่น พวกซัลเฟตหรือแคลเซียมไนเตรทที่ทำให้ดินเป็นด่าง ยิ่งเกษตรกรใส่ปุ๋ย N เกินไป ส่งผลให้ใบก็เยอะแต่ผลไม่มีหรือให้แคลเซียมมากดอกร่วงและผลจะแตกพืชพัฒนาต้องเป็นไปตามธรรมชาติแต่ RD2551 อะมิโนจะเป็นตัวจัดการปฏิกิริยาให้พืชได้รับความสมดุล

          ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่างไรให้ประหยัดและยังช่วยเพิ่มผลผลิต??

          จะต้องใส่ 3-5 กก./ไร่ จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในแปลงทดลองของเราใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้งนาข้าวใช้สูตร 20-16-0 จำนวน 3 กก./ไร่ ร่วมกับพ่น RD2551 ทุกๆ 15 วันได้ผลผลิต 120 ถัง/ไร่ ที่สุพรรณบุรี แต่ถ้าใช้อินทรีย์อย่างเดียวผลผลิตจะต่ำกว่าการปลูกข้าวบางครั้งสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย ผลผลิตอาจได้มาก น้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างพันธุ์ข้าว สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการผลิต แต่ใช้ RD2551 ได้ผลิตที่ดีทุกครั้ง หากใส่ในน้ำขุ่นๆน้ำจะใสขึ้นต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงและแมลงไม่ค่อยวางไข่เพราะน้ำไม่เน่า พวกเชื้อราต่างๆก็ไม่เกิด

          อยากให้อาจารย์เล่าถึงกระบวนการผลิต

          เราใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากผลิตภัณฑ์ผึ้งมีโปรตีนและสารสำคัญที่มีคุณภาพและสารที่มาจากผลพลอยได้จากจุลินทรีย์โปรไบโอติกเป็นกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีคุณภาพชั้นสูง เรามีกำลังการผลิตได้มาตรฐานทุกขวดไม่มีจุลินทรีย์ก่อโรคและสารโลหะหนักผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนตามหลักวิชาการเก็บได้นาน

 

RD2551 ผลิตกล้ายางได้ผลดี

 

          เพื่อให้คนในวงการยางพาราเกิดความมั่นใจในอะมิโน RD2551 อ . ดร . กรจึงให้ คุณเทิดศักดิ์ เทพมณี นักวิชาการแห่ง ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นำไปทดลองใช้ 3 วิธีได้แก่

          1. ใช้ RD2551 อะมิโนฯอย่างเดียว

          2. ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำอย่างเดียว

          3. ใช้ RD อะมิโนฯร่วมกับปุ๋ย ผลการใช้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโรคหน้ายางลดลงและไม่เกิดโรคใบร่วง 3 ปีในการทดลองได้เห็น “ ความอวบ ” ของฉัตร ความเข้มของสีใบ ต้นยางแข็งแรง หากฉีด 7 วัน มันจะไปกระตุ้นการสร้างเซลล์เปลือกและสร้างท่อน้ำยางที่ถูกกรีดโดยไม่ถูกวิธีน้ำยางก็จะกลับมาได้

          ในฐานะที่คุณเทิดศักดิ์เป็นชาวหาดใหญ่มีสวนยาง 30 ไร่ ที่สงขลา และมีสวนยางอายุ 6 ปี 100 ไร่ ที่ฉะเชิงเทรา จึงกล้ายืนยันว่ายังๆไงๆยางพาราก็เป็นพืชที่ให้ความมั่นคงแก่เกษตรกรมากว่า พืชหลายชนิดทำให้เขาเชื่อมั่นใน RD อะมิโนฯเพราะได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองและถ้าใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นยางที่กำลังกรีดควรใช้ปุ๋ยสูตร 20-15-15 แต่ถ้าเป็นยางเล็กควรใช้สูตร 20-10-12 ใส่ปีละ 2 ครั้งต้นละ 1 กก.

          เมื่อถามถึงแนวทางผลิตต้นกล้ายางโดยสังเขปคุณเทิดศักดิ์กล่าวว่า ทางศูนย์ฯผลิตกล้ายางพันธุ์ 408 และพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 ด้วยการเพาะเมล็ดแปลงติดตาในถุงซึ่งกระบวนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นำมาใส่ในกะบะเพาะและขุยมะพร้าว ร็อคฟอสเฟต ดินและปุ๋ยคอกเป็นวัสดุเพาะที่สำคัญต้องรดน้ำเช้า-เย็นทุกวันจะเห็นการงอกรากเมื่อครบ 20 วันและจะเห็นอ่อนในถุง เมื่อครบ 30 วัน จากนั้นก็ใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยช่วยเร่งการเจริญเติบโต พอต้นกล้าอาย 7 เดือนก็เริ่มติดตาซึ่งมีอัตราการรอดถึง 93% และอัตราการแตกยอดใหม่ 90% หลังติดตาแล้ว 50 วัน สามารถจำหน่ายได้เลย เทคนิคการเพาะเมล็ดแล้วติดตาได้จำนวนต้น/ไร่ สูงกว่า

 

 

RD2551

 

ตลาดตอบรับอย่างดี

 

          เพื่อให้เห็นถึงทิศทางของผู้ใช้ RD2551 อะมิโนฯอันบ่งบอกถึงการยอมรับ คุณวรพจน์ชาวสวนลำไยอีดอ สวนมะนาว และเจ้าของโรงปุ๋ยอินทรีย์เม็ด ได้นำไปทดลองกับพืชหลายชนิดปรากฏว่าได้ผลผลิตเกินคาดและได้เห็นประโยชน์ของ RD2551 อะมิโนฯในหลายๆมิติ เช่น เมื่อนำแช่กับเมล็ดพันธุ์ข้าวจะทำให้ข้าวงอกดี หากใช้สลายตอซังจะย่อยภายใน 1 สัปดาห์ หากนำไปผสมกับยามคุมหรือยาฆ่าหญ้าฉีดในนาข้าวจะทำให้ข้าวไม่หักไม่เหลืองและหากนำไปฉีดกับต้นมะนาวจะออกผลดกมากๆ เป็นต้น

           นี่คือส่วนหนึ่งของผู้ใช้ที่ให้การยอมรับ RD2551 ซึ่งขณะนี้มีผู้รับไปจำหน่ายหลายจังหวัดภายในและต่างประเทศ