หน้าหลัก

บริษัท กอน วัน ฟาร์ม อาร์แอนด์ดี จำกัด ผู้ผลิตโปรตีนอะมิโน

GON ONE FARM R&D Co.,ltd Protein Amino Production


      การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินปลูกข้าวอินทรีย

     ลุงกำไร-ป้าอุดม ได้นำโปรตีนอะมิโนไปใช้ในนาข้าว เนื่องจากข้าวมีอาการเหลือง แดง แต่หลังจากที่ใช้โปรตีนอะมิโนแล้วข้าวจะเป็นสีเขียวเข้ม

    เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงทำง่าย ได้ผลดี มีราคาถูก

    ผลการศึกษาการใช้โปรตีนอมิโนในแปลงทดลองขนาดเล็ก

     การยอมรับผลการใช้โปรตีนอะมิโนR&D2551 ของ กร สุขเกษม

     การใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของนายปรีชา งามศรีขำ เกษตรกรจังหวัดลพบุรี

     กรมการข้าวคลอด 2 พันธุ์ข้าวช่วยชาติ "กข49 และ กข51" ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมขังให้ผลผลิตสูง?

     กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล?

     เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดพัทลุง ปลูกยาง 10 ไร่ ก่อนใช้โปรตีนอะมิโนได้น้ำยาง 300 กิโลกรัม และหลังใช้โปรตีนอะมิโนแล้วพบว่า ได้น้ำยางเพิ่มมากกว่า 400 กิโลกรัม โดยใช้ 1 ขวดต่อ10ไร่

 

     ท้าพิสูจน์ ชาวนาอ่างทองทดลองโปรตีนอะมิโนได้ผลเกินคาด !

     ปัญหาการส่งเสริมการเกษตร

     ปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์อะไรด

     คุณสมบัติเฉพาะของสูตรโปรตีนอะมิโนพิเศษ ซึ่งบุกเบิกคิดค้นโดย กร  สุขเกษม

     การใช้โปรตีนอะมิโนในสวนปาล์มจังหวัดพัทลุง

     ทันข่าว ทันเหตุการณ์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฺ์การเกษตร (ธกส.) ตอน "เกษตรต้องรู้" โดย อ.กร สุขเกษม นักวิชาการด้านเกษตรอินทรีย

     นำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์ ณ ตึกจรัดสุนทรสิงห์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     การทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

     ขอขอบคุณท่านกำนันประชุม ขวัญเกตุ และกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโน

     Protein Amino

     ผลการใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

     ผลการใช้โปรตีนอะมิโนในนาข้าวของเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและลพบุรี

     ผลการทดสอบเกสรผึ้ง 25 นมผึ้ง 25 และน้ำ 50 นน./นน. ผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


     ผลการทดสอบโปรตีนอะมิโนกับต้นยางพารา

        
     รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง โดย Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

     What is PROTIEN AMINO?

     what is ATD AMINO

     AminoProtein R&D 2551

     ลังอะมิโนโปรตีน

     แนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในยางพารา

     การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรย์

     ผลการใช้อะมิโนโปรตีนเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555-2556

     อะมิโนโปรตีนกับการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว

     วิธีการใช้อะมิโนโปรตีนในพืชชนิดต่างๆ

     คุณกำไร เชยชม ประธานชมรมผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดอ่างทอง ผู้นำโปรตีนอะมิโนไปใช้ในการผลิตมะม่วง

     คุณปราณี ขันธ์ทอง หรือ สาวสิงห์บุรี เกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ผู้นำโปรตีนอะมิโนไปใช้ในการผลิตข้าว

        Gon - 1 โปรตีนพืช

        พัฒนาสูตรมาจากปุ๋ยอินทรีย์น้ำตราคุณนายและเอทีดีอะมิโนพลังดินพลังพืช จนได้สูตรที่เข้มข้น ได้ผลสูงที่สุด สุดยอดผลิตภัณฑ์สำหรับพืช โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์โปรตีนอะมิโนกับต้นยางพาราที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และผลิตภัณฑ์นี้ไม่อยู่ในข่ายตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยและยา

Protein Amino R&D ; PARD 2551

        การป้องกันกำจัดโรคราสนิมในแก้วมังกร
        Gon Sukkasem Abstract Research

        บทบาทของโปรตีน อะมิโน R&D 2551 ในการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต

        Introduction Researcher Mr.Gon Sukkasem M.S.
        
Development of product from natural substances and productivity from bees.

        คำแนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 

        คำแนะนำการใช้โปรตีนอะมิโน 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตในยางพารา

        แผ่นพับโปรตีนอะมิโน R&D 2551 และ ฉลากโปรตีนอะมิโน

        การใช้โปรตีนอะมิโนในบ่อสัตว์น้ำทุกชนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 085 326 5564

อีเมล์ : gon.sukkasem@gmail.com